قرار نیست وام دار و وابسته به جریان و سبک خاصی باشیم، ما محدود هستیم، ولی به نامحدود.

[ باقیش باشه واسه تو خودِ رادیو ]