قسمت دوم تلاقی هم منتشر شد 

این قسمت به نویسندگی فافا جان و گویندگی تد (شاهین ) ؛ نرگس سبز (سوسن) و اقا مهراد (هادی ) و نازرخ خانوم(نازرخ )و میکسری رهگذر تدوین شده 

امیدوارم لذت ببرید 


پی نوشت :منتظر باشید  تغییرات بزرگی درراه است !قسمت دوم تلاقی